Yttranden

Naturskyddsföreningen Gotland bevakar vad som händer när det gäller naturen och miljön på Gotland. Vi agerar i ärenden där vi finner det befogat. Här publicerar vi ett urval av de skriftliga yttranden vi formulerat i olika aktuella ärenden.

 

januri 2022
Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut om Cementa

mars 2021
Yttrande över länsstyrelsens förslag till strategi Vindkraft & örn

februari 2020
Överklagar tillståndet för Cementa kalkbrytning File hajdar

januari 2020
Överklagar tillståndet för SMA kalkbrytning i Klinte

augusti 2019
Yttrande naturreservatet Västerhuse

juli 2019
Överklagande av Länsstyrelsens beslut att avskriva ärende Träskmyr

juni 2019
Yttrande naturreservatet Smaulmyrar

april 2019
Yttrande naturreservatet Hinser

mars 2019
Yttrande SMA Klinte

maj 2019
Yttrande Energiplan

okt 2018
Yttrande till regeringen Slite skärgård

okt 2018
Yttrande Cementa täkt File hajdar

aug 2018
Överklagan vindkraftpark i Forsviden

aug 2018
Region Gotlands Skogspolicy

aug 2018
Yttrande Soidmyr reservatsförslag

maj 2018
Yttrande stentäkt Slite stenhuggeri Snäckers

mars 2018
Yttrande Gotska Sandon Naturskyddsf Gotland

mars 2018
Överklagande När vidkraftverk

december 2017
Remissvar Lanstrafikplan

november 2017
NF energiforsorjning synpunkter

november 2017
Yttrande ekstakustens NR förslag

november 2017
Yttrande remiss Siglajvs naturreservat

december 2017
Yttrande remiss Bälsarvet naturreservatt

november 2017
Yttrande SMA Klintebys

november 2017
Yttrande Ekstaustens naturreservat
2:a

novemberi 2017
förstudie till hur Gotland kan användas som pilot i
omställningen till ett förnybart energisystem

augusti 2017
Yttrande Ekstaustens naturreservat

augusti 2017
Överklagande När vindkraftverk

mars 2017
Yttrande skyddsjakt på säl

mars 2017
Yttrande vindkraft i När

mars 2016
Yttrande fastlandskabel

februari 2017
Yttrande MPD angående ansökan om vindkraftpark Forsviden

december 2016
Samråd Fjäle naturreservat

december 2016
Överklagan av beslut Slite skärgård tillsammans med Föreningen Rädda Valleviken

juni 2016
Gemensamt yttrande med riksföreningen om Natura 2000 Hoburgs bank, Tumlare mm

maj 2016
Yttrande Bstetrsk vattenskyddsomrde

april 2016
Yttrande Boge vindkraft

decemberi 2015
Yttrande Boge vindkraft

augusti 2015
Yttrande MMD över Vindkraftpark Forsvidar

augusti 2015
Samrådsyttrande Forsviden vindkraftpark

juni 2015
Yttrande över Boge vindbruk

maj 2015
Yttrande högspänningsledning

april 2015
NF Gotland överklagar trafiktillstånd för Lilla Karlsö

februari 2015
NF Gotland föreslår nya Natura 2000-områden

februari 2015
Yttrande planprogram Dämba, Fårö

januari 2015
Yttrande till MMÖD Bunge Ducker Nordkalk

januari 2015
Överklagande Forsvidar vindkraftpark

december 2014
Yttrande över Forsvidar vindkraftpark

november 2014
Yttrande över naturreservatsförslag Fide lövskog

oktober 2014
Begäran om att göra interimistiskt naturreservat av Furilden

augusti 2014
Yttrande över vindkraftutbyggnad på Näsudden

augusti 2014
Yttrande över dispensansökan från Artskyddsförordningen (Boge)

juli 2014
Yttrande över naturreservat - Helges hage, Fröjel

juni 2014
Överklagan Mark- och miljödomstolen Stucks SMA

juni 2014
Överklagan Mark- och miljödomstolen Bunge-Ducker Nordkalk

juni 2014
Yttrande till Regionen över klimatanpassning

juni 2014
Yttrande över stranskydd Östergarnslandet

juni 2014
Skrivelse till EU-kommissionen om Bunge-Ducker

april 2014
Yttrande över Ragn-Sells anläggning i Roma

april 2014
Yttrande bebyggelseplan Furilden

mars 2014
Ändringa av Natura 2000-område Klosteänge

februari 2014
Yttrande vindkraftverk Forsvidar

februari 2014
Yttrande till Naturvårdsverket över riksintressen

februari 2014
Yttrande till byggnadsnämnden promenadstråk Visby

februari 2014
Yttrande internt GMO

februari 2014
Yttrande remiss Gotska Sandön

februari 2014
Yttrande till riksföreningen om jaktpolicy

december 2013
Yttrande Bunge Ducker dec 2013

december 2013
Yttrande riksintressen för friluftsliv

oktober 2013
Yttrande förslag naturreservat Mullvalds strandskog

oktober 2013
Yttrande förslag naturreservat Hambrar

oktober 2013
Yttrande SMA kalkstenstäkt

mars 2013
Yttrande Skydd av Slite skärgård

mars 2013
Yttrande Energiplanen

febr 2013
Yttrande vindkraft riksintresse

febr 2013
Yttrande Länsstyrelsen: Värna-Visa-Vårda

dec 2012
HD inhibition

nov 2011
Nätverket Budkavlens skrivelse till Regeringen

nov 2011
Överklagan till Mark- och miljödomstolen avseende Länsstyrelsens beslut att tillåta sprängning av klippblock på Lilla Karlsö

okt 2012
Yttrande över detaljplan Ireviken

sep 2012
Yttrande till Miljödomstolen angående byggnad inom strandskyddsområde

aug 2012
Skrivelse om skjutfältet Tälge

april 2012
Skrivelse till Miljödepartementet angående naturreservatet Storsund

febr 2012
Remissvar översiktsplan Fårö

nov 2011
Yttrande över reservatsförslag Lundar i Vamblingbo (Austre)

13 dec 2011 beslutar Länsstyrelsen om reservatsbildning

nov 2011
Begäran om utökat naturreservat Smågårde i Tofta

okt 2011
Skrivelse Miljödomstol om Sv Mineral

okt 2011
Överklagan Miljööverdomstolen vindkraftpark på Mästermyr

Mark- och Miljööverdomstolen beslutade i juli att upphäva alla tidigare tillstånd och istället gå på Naturskyddsföreningen Gotlands linje: Det blir ingen vindkraftspark på Mästermyr! Seger för Naturskyddsföreningen och bakslag för Länsstyrelsen och Vattenfall.

aug 2011
Överklagan bygglov inom strandskydd mm vid Austre

Mark- och Miljödomstolens dom 27 januari 2012. Bifall till föreningens överklagande och upphävande av Länsstyrelsens beslut.

aug 2011
Yttrande över Mölnermyr naturreservat

juni och aug 2011
Skrivelse skydd för Furilden 2

aug 2011
Elkabel till Gotland

juli 2011
Skrivelse Miljööverdomstolen skogsavverkning mm Bungetäkt

juni och aug 2011
Skrivelse skydd för Furilden 1

maj 2011
klagan Ireviken byggplaner

Mark- och Miljödomstolen beslutade i mars att upphäva byggbeslutet. Region Gotland överklagade till Mark- och Miljööverdomstolen, men även MMÖD avslog Regionens överklagan. Det blir i enlighet med Naturskyddsföreningens klagan – inga hus!

april 2011
Yttrande vindkraft på Mästermyr

april 2011
Yttrande åtgärdsprogram kungsörn

jan 2011
Överklagan vindkraftverk på Mästermyr

jan 2011
Yttrande över Enanders Lilla Karlsöutredning

dec 2010
EU-kommissionen klagan: Bungetäkten